De Rooie Buurt

Wonen in de Rooie buurt 

 

 

Ontwikkelingen vanaf de renovatie 2008.

 

Eind 2014 was voor een aantal bewoners de maat vol over het woonklimaat in de Rooie buurt.

De vele (gedwongen)verhuizingen, niet waargemaakte verwachtingen, en somber toekomstperspectief door de sterk stijgende huren, de onderling huurverschillen, etc. waren de aanleiding om in actie te komen.

Om voldoende aandacht te krijgen werd de groep “verontrustte bewoners Rooie buurt” opgericht.

Het doel was met een flyeractie de nodige aandacht te krijgen.

 

 

 

 

 

 

Dit leverde de nodige publiciteit op in de regionale en plaatselijke media (o.a. Leidsch Dagblad, Katwijkse post).

 

 

 

Hierop is met behulp door bemiddeling van de Bewonerscommissie Rooie buurt een gesprek georganiseerd tussen de bewoners en de bewoners.

 

Bij deze eerste bijeen komst waren aanwezig een vertegenwoordiger van de Gemeente Katwijk, Dunavie, groep van “verontrustte bewoners” , BC Rooie buurt, SHD.

 

Door de groep van verontruste bewoners zijn de problemen toegelicht waarmee zij te maken hebben: Hierbij gaat het om de hoge huren, de grote huurverschillen, de leegstand en de woonkwaliteit.

Over deze onderwerpen is op een open manier gediscussieerd en de groep van verontruste bewoners heeft de volgende voorstellen gedaan richting Dunavie:

 

·         Reële huurprijzen voor de tussenwoningen, hoekwoningen en sociale woningen

·         Stijging huur van sociale woningen worden landelijk vastgesteld

·         Hoekwoningen € 690. Deze woningen hebben een kamer minder en daardoor geschikt voor starters en                 alleenstaanden, zodat er een vangnet is de vorm van huursubsidiemogelijkheden als hun inkomsten                     terugvallen

·         Tussenwoningen maximaal € 780

·         Huurverhogingen: geen extra verhogingen boven op de normale huurverhoging (inflatiecorrectie)                             Uitgangspunt niet het inflatiepercentage (gemiddeld 2,75% per jaar) maar het inkomstenpercentage                       (gemiddeld 1,5%) die jaarlijks door het CBS worden vastgesteld

·         Afstemming met ontwikkelingen regeringsbeleid huren van geliberaliseerde woningen in het algemeen

·         Ook woningen te koop aanbieden als daar behoefte aan is en gunstiger als verhuren

·         Verder geen belemmeringen als je het maar duidelijk onderbouwd.

 

In ruil daarvoor:

·         Afronding van de voorstellen via de SHD

·         Versterking van de Bewonerscommissie

·         Positieve berichtgeving via buurtkrant, internet en de overige media door groep van “verontrustte bewoners”

 

 

 

Publicaties om de bewoners op de hoogte te houden over de activiteiten van de “verontrustte bewoners”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgesproken werd dat er een vervolgbijeenkomst gehouden zou worden in de zelfde samenstelling en dat Dunavie dan zijn reactie zou geven op deze voorstellen

 

Deze bijeenkomst heeft op 18 december plaats gevonden.

 

Dunavie reageerde hierop met de volgende voorlopige tegenvoorstellen

 

 

·       Sociale huur: Geen omzetting van vrije sector naar sociale huur (bepreekpunt SHD)

o    Leegkomende sociale woningen kunnen vrije sectorwoningen worden, ondergrens = 53 sociale woningen

o    Sociale huur: Huurprijsontwikkeling en huurverhogingen blijven zoals het nu is, dus inflatie volgend

o    Huur van sociale woning voor nieuwe bewoner € 699 (peildatum 1 jan. 2014)

o    Vrije sector: huurmatiging: geen 2% extra in 2014 en 2015, alleen inflatiecorrectie

o    (voor 1 jan. 2016 beleid vaststellen voor 2016 & 2017)

 

Reactie verontrustte bewoners:

Termijn van 2 jaar is te kort, meer zekerheid voor de langere termijn.

Extra huurverhoging is niet meer acceptabel.

 

·       Stoppen per direct met experiment van inkomensafhankelijk huren

 

Reactie verontrustte bewoners:

Helemaal eens : geeft alleen maar meer problemen door nog meer huurverschillen

 

·       Vrije sector: van € 846 naar € 800 gemiddeld per 1 januari 2014

 

Reactie verontrustte bewoners:

 

46 is te weinig, toegezegd in 2009 is een verschil van €100 - €150 tussen de gemiddelde huur van de sociale woningen en de vrije sector.

Binnen 1,5 jaar weer weg door de huurverhogingen.

 

·       Vrije sector : andere manier van waardebepaling

 

Reactie verontrustte bewoners:

 

 

Omdat wij niet weten hoe deze methodiek werkt kunnen wij hierop ook niet reageren

 

·       Onderzoek naar verkoopmogelijkheden van woningen.

 

Reactie verontrustte bewoners:

 

Is in eerste instantie niet van waaruit gegaan wordt, maar onderzoek zeker zinvol en voor jongere mensen wel aantrekkelijk.

 

 

Afgesproken werd:

 

·         Dat de groep “verontrustte bewoners” samen met de bewonerscommissie voor afstemming en                             terugkoppeling naar de overige wijkbewoners zou zorgen.

·         Dat de groep “verontrustte bewoners” hun mening op papier zouden zetten.

·         De SHD,die als officiële gesprekspartner voor Dunavie wordt gezien, een advies op zou stellen, met de               uitdrukkelijke nadruk daarbij rekening te houden met de schriftelijke reactie van de bewoners.

·         Dunavie beide documenten: het advies en de schriftelijke reactie zou meenemen in hun besluitvorming.

 

Op 24 januari 2014 hebben de “verontrustte bewoners” een bijeenkomst georganiseerd voor afstemming met de overige bewoners. De Bewonerscommissie Rooie buurt heeft hierin geparticipeerd. Verder was ook de SHD hierbij aanwezig

 

 

 

 

 

 

De bijeenkomst werd goed bezocht

 

 

Als eerste werd er een presentatie gegeven over de ontwikkelingen in de wijk vanaf het beschikbaar komen van de woningen na de renovatie

Na de presentatie zijn de voorstellen en de reacties gepresenteerd van de gesprekken.

 

Na afloop zijn de volgende vragen gesteld door de voorzitter van de SHD:

·       In hoeverre staat u achter de (re)acties van de Groep “verontrustte bewoners” ?

·       Wilt u nog iets meegeven aan de Stichting huurdersbelangen waarin zij met hun advies rekening mee zouden moeten houden wat niet ter sprake is gekomen?

 

 

 

 

Algemeen kan gesteld worden dat een ieder zich goed kon vinden in de voorstellen en de reacties van de “verontrustte bewoners”.

 

Hierop heeft de groep “verontrustte bewoners” een brief opgesteld voor de SHD op basis van de voorstellen van Dunavie.

 

Klik hier voor brief van 25 januari 2014 met de reactie van de bewoners gericht aan de SHD t.b.v. van hun  advies aan Dunavie.

 

SHD wilde deze brief echter niet in ontvangst nemen, omdat zij de tekst over het onderzoek naar verkoopmogelijkheden niet wilde accepteren. Alleen als deze tekst verwijderd zou worden zouden zij advies geven werd gesteld.

Dit was in zijn geheel tegen de afspraken in, want dit betekent gewoon dat de “verontrustte bewoners” hun eigen mening dus niet mogen geven.  De SHD had, als zij daar anders over denken, dit gewoon in hun advies kunnen aangeven. Door deze wijze van handelen is de SHD dus ook geen vertegenwoordiger van de belangen van de rooie buurt bewoners, maar telde dus alleen hun eigen belang. Het vertrouwen in de SHD is door een aantal “verontrustte bewoners” dan ook opgezegd.

De opgestelde brief is klaarblijkelijkdan ook niet verder meegenomen in de advievorming

De SHD heeft wel een advies opgestelden verstuurt naar Dunavie.

 

Klik hier voor het advies van de SHD aan Dunavie.

Vanaf het moment dat de groep “verontrustte bewoners” geen gesprekpartners meer waren voor Dunavie is er door de SHD op geen enkele manier verder meer gecommuniceerd met de bewoners.

 

Februari 2014: Dunavie heeft aan SHD laten weten hun advies niet over te nemen.

De belangrijkste redenen:

 

 

  1. De SHD heeft alleen maar gereageerd op 2 van de 8 door Dunavie aangedragen standpunten
  2. De 2 tegen voorstellen in het advies zijn niet uitvoerbaar (Dunavie geeft hier een duidelijke onderbouwing weer hiervoor)
  3. Ontbreken van een inhoudelijke onderbouwing (SHD had deze onderbouwing kunnen maken op de brief die de groep verontrustte bewoners op 25 januari heeft opgesteld, waarin wel in gegeaan is op alle 8 standpunten van Dunavie zoals was gevraagd door deze)

 

 

Dunavie heeft dus zijn standpunt ingenomen en hun besluiten naar buiten gebracht in een brief die in het voorjaar 2014 toegezonden is aan de bewoners. Kernpunt van het besluit was om de huren van de gelibelariseede woningen niet te verhogen in 2015.

 

klik hier voor het besluit van Dunavie (26 maart 2014)

klik hier voor het persbericht van Dunavie

 

December 2014: In het Leidsch Dagblad verschijnt een 2-pagina groot artikel over de bouwplannen rondom de visserijschool. In het artikel wordt in het bijzonder genoemd het ‘terug brengen van de allure van de omgeving”.

           

Dit was aanleiding om een reactie te schrijven in de rubriek "Lezers schrijven" in het Leidsch Dagblad                van woensdag 3 december 2014:

 

 Visserijschool: Allure om zeep geholpen

 

 

Wonen in een stukje Katwijks visserijverleden: “Gebied moet weer allure krijgen”, volgens de hr. Ouwehand en Dunavie over hun bouwplannen. De visserijschool vormt één geheel met de “rooie buurt”.  De “allure” is door het Dunavie beleid zelf om zeep geholpen. Probleemoorzaak: verkeerde verwachtingen, hoge huren en de gevolgen hiervan. Ook na protesten van bewoners vorig jaar, is niets ondernomen om dit op te lossen. De visserijschool is, met Dunavie als eigenaar, ondanks zijn monumentenstatus vervallen tot een bouwval. Dat de hr. Ouwehand het schoolgebouw een nieuwe bestemming geeft is een goede zaak. Maar de plannen voor 21 sociale woningen niet. Afgezien of moderne hoogbouw hier passend is, is de vraag:  hoe men sociale woningbouw kan plegen op één van de duurste bouwlocaties in Katwijk? Terwijl er op nog geen 100 meter afstand al zoveel problemen zijn voor de huurders wegens de gevraagde hoge huurkosten waardoor de gewenste cohesie in de wijk onmogelijk is. Cohesie (sociale samenleving) is toch de maatstaf voor allure! Dunavie schenkt geen merkbare aandacht hieraan. Eén ding is duidelijk, allure voor het “gebied” zal er zo niet komen. Alleen het eigen (financieel) gewin telt. De bewoners van de rooie buurt betalen daarvoor het gelach. Dunavie rekent op de medewerking van de Gemeente. Katwijkse politici let op uw zaak. 5 jaar geleden sprak men na de rooie buurt renovatie ook over allure en  wonen in een stukje Katwijks visserijverleden. Met als gevolg: De vis wordt nog steeds te duur betaald!

 

A. van Rooijen

Katwijk aan Zee

 

 

2015

 

 

Na de impasse die is ontstaan na de bijeenkomst van 14 januari 2014 bleef het dus ook daadwerkelijk stil. Om toch duidelijk te maken dat zo de problemen niet verholpen worden hebben een aantal bewoners besloten weer actief aan de gang te gaan om het een en ander onder de aandacht te brengen o.a. via de social media en de plaatselijke politiek aan te spreken. En dit heeft geleid tot een gesprek met de voor woonzaken verantwoordelijke wethouder W. van Duyn die hierbij een bemiddelende rol speelde. Bij dit gesprek waren verder aanwezig  C. v. Oostindie ( voorzitter SHD),  H. v.d. Oever (voorzitter buurtcommissie RB) L. Sosef en A. v. Rooijen (bewoners Rooie buurt).

 

Tijdens het gesprek is het volgende vastgesteld en afgesproken:

 

De bestaande bewonerscommissie moet versterkt worden waardoor zij krachtiger de belangen van de huurders kan behartigen. Dit willen we doen door:

 

·         van 3 personen naar 5 personen, 1 plaats is inmiddels ingevuld en er is 1 vacature

·         meer roulatie van commissieleden, iedere 2 jaar 2 leden wisselen bij voldoende belangstelling

·         betere terugkoppeling naar de bewoners over waar de commissie mee bezig is, ondermeer door 2 x per             jaar een nieuwsbrief als deze rond te sturen.

·         Vast schema van vergaderen en bijeenkomsten, zodat dat er meer structuur in komt. In ieder geval 1 x per            jaar een bijeenkomst organiseren waarbij alle buurtbewoners uitgenodigd worden.

·         Er moet een oplossing komen over het verschil van menig over de wijze van  belangenbehartiging van de            huurders. Hiervoor zal een bijeenkomst plaats vinden met de Buurtcommissie en de SHD.

·         Evaluatie gesprek met dhr. W. van Duyn

 

Wat is er van deze  afspraken terecht gekomen?

 

Samen met de Bewonerscommissie een wijk nieuwsblaadje uitgebracht.

 

 

 

Link naar Buurtnieuws nr 1 

 

 

Er is een gesprek geweest tussen de SHD, de Bewonerscommissie en dhr L. Sosef om de onderlinge verstandhouding weer te verbeteren, wat helaas niets opleverde omdat de SHD het standpunt in neemt dat wat hun betreft er niets aan de hand is.

 

 

De SHD heeft  daar in tegen de houding aangenomen om de aanvraag van dhr L. Sosef om lid te worden van de bewonerscommissie RB tegen te houden, en wel op een wijze dat wij hier vragen over hebben gesteld o.a. aan de wethouder, die helaas te kennen moest geven hierin geen partij te zijn maar wel weer een bemiddelende rol wilde spelen.

 

 

En deze bemiddelende rol was ook nodig voor een nog ander belangrijk voorval:

Tijdens de raadsvergadering over de woonvisie hebben we gebruik gemaakt van het recht op inspraak. Hierbij hebben wij uitgebreid de tijd gekregen om onze mening als huurder weer te kunnen geven. Hierbij hebben wij ook ondermeer een kritisch geluid laten horen over de wijze van belangenbehartiging van de huurders binnen dit proces. Dit is de SHD, die ook tijdens deze raadsvergadering aanwezig waren, blijkbaar niet welgevallen en heeft dit laten blijken door de voorzitter van de buurtcommissie te laten weten, dat als L.Sosef en A.v. Rooijen blijven samenwerken met de bewonerscommissie dit gevolgen zou hebben: o.a. dat de SHD niet meer bereid is de kosten te vergoeden van een te organiseren wijkbijeenkomst. Omdat deze bijeenkomst belangrijk was in verband met een stemming over een belangrijke wijkaangelegenheid hebben wij ons terug getrokken en het wijkbelang voor op gesteld. 

 

Wij zijn van mening dat deze wijze van handelen van de SHD  zeer laakbaar is en hebben dit dan ook voorgelegd aan de wethouder W. van Duyn omdat wij vinden dat als je als burger (maatschappelijk) kritisch ben in o.a. een raadsvergadering dit niet op deze wijze beantwoord mag worden.       

 

In een aangevraagd gesprek met de wethouder, welke plaats gevonden heeft op maandag 21 september, heeft deze voorgesteld om weer aan tafel te gaan zitten samen met de SHD om de ontstane situatie te bespreken. Wij hebben aangegeven daarvoor, ondanks alles, voor open te staan. Helaas heeft de SHD  niets meer van zich laten horen. 

 

Resultaat: Geen vertrouwen meer in de SHD (Stichting Huurdersbelangen Duinstreek)

 

 

Maar wel in de Bewonerscommissie de Rooie buurt want die doen nog steeds hun best!

 

 

Maar het leven gaat verder:

 

Zoals  eerder  aangegeven is er toch nog een wijk nieuwsblaadje verschenen:

 

Link naar Buurtnieuws nr. 2:

 

 

Woonvisie

Omdat wij bang waren dat onze huurdersbelangen, en zeker die van de huurders van de vrije sectorwoningen, onvoldoende vertegenwoordigd zouden zijn bij het tot stand komen van de woonvisie en prestatieafspraken van de gemeente, hebben wij ons aangemeld bij de raadsvergadering om in te mogen spreken. Daar hebben we alle tijd voor gekregen en dat leverde een zinvolle en aangename informatie uitwisseling op.

 

Hiebij een overzicht van de belangrijkste documenten die er betrekking op hebben

 

De link naar de woonvisie

 

Dit is de link naar de inspraakreactie van A.van Rooijen voor de raadsvergadering

 

Dit is de link naar de inspraakreactie L.Sosef voor de raadsvegadering

 

Dit is de link naar brief van de wethouder, toegezonden naar de raad als antwoord op de vragen  tijdens de raadbijeenkomst van 23 mei

 

Dit is de link naar de brief van Dunavie als reactie op op het concept van de Woonvisie

 

Dit is de link naar de samenvatting van de conclusies raadsvergadering over Woonvisie concept

 

Dit is de link naar de brief van Dunavie van 11 september als reactie op de Woonvisie

 

Dit is de link naar de brief van het college om akkoord te gaan met de Woonvisie2015-2019

 

 

Op 14-01-2016 is er een (besloten) raadbijeenkomst geweest waarbij een brief is behandeld van de wethouder W. van Duyn waarin deze de voortgang van de prestatieafspraken aan geeft. In deze  brief is ook een stukje opgenomen over de rooie buurt: