De Rooie Buurt

Deuren 

 

 

Een karakteristiek element van de woning is de voordeur: hij bestaat uit 2 helften en de opmerkelijke groen-witte kleurstelling.

 

Het gebruik van de halve deuren door de archtect Jesse is een mooi voorbeeld hoe hij wilde bewerksteligen dat de mensen goed onderling contact konden houden met toch de gereserveerdheid die in die tijd een rol speelden. Voor die tijd was het toch wel iets nieuws dat zoveel huizen tegelijk gebouwd werden in een relatief klein dat dorp dat Katwijk toen was.

 

Na de renovatie in 2009 zijn de oorspronkelijke deuren weer teruggeplaatst. In 2010 is er een kleine aanpassing gedaan om de deuren te laten voldoen aan het 'politiekeurmerk'.


Naar aanleiding van een aantal klachten over tocht heeft Dunavie in samenwerking met de bewonerscommissie dit onderzocht en heeft besloten alle deuren te willen gaan vervangen door deuren met dezelfde uitstraling maar dan wel uit 1 geheel. Op de Meerburgkade is een woning van een dergelijke deur inmiddels als "proef" voorzien.


 

 

 

Tijdens de bewonersbijeenkomst in januari werd na afloop van de discussie over de huren en de leefbaarheid in de wijk door de Bewonerscommissie / SHD medegedeeld dat Dunavie alle 178 bestaande voordeuren zou gaan vervangen voor nieuwe deuren.

Dit viel bij veel bewoners niet in goede aarde, natuurlijk waren er klachten over tocht maar om de bestaande ‘boerendeuren’ te vervangen voor hele deuren viel niet bij iedereen in goede aarde.

Ook de gebrekkige communicatie naar de bewoners, bijna niemand wist dat er al veel eerder een proefdeur was geplaatst, was hier debet aan.

Eind 2013 heeft Dunavie een aanvraag ingediend voor het vervangen van de voordeuren.

Op 21 januari 2014 heeft de Erfgoedcommissie gevraagd voor een onderbouwende motivatie.

25 februari hebben Dunavie en de betrokken architecten deze motivatie toegelicht aan de stadsbouwmeester en de erfgoedcommissie.

Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal afspraken gemaakt.

Dit leidde er in ieder geval toe dat één van de bewoners (dhr. Harteveld ) met steun van andere bewoners op 12 maart 2014 een bezwaarschrift indiende met betrekking tot de vergunningverlening.

Dit had tot gevolg dat er een volledige heroverweging plaats moest vinden ten aanzien van de besluitvorming.

10 juli 2014 heeft er een hoorzitting plaats gevonden waarbij de bezwaren zijn toegelicht.

 

Op 22 juli heeft Dunavie hier een reactie op gegeven.

 

Ook heeft de bewonerscommissie van de Rooie buurt tijdens de hoorzitting een brief gepresenteerd waarin zij een voorstel doet om de keuze voor vervanging over te laten aan de bewoners.

 

 

 

 

In de periode na de hoorzitting is door verschillende bewoners de druk opgevoerd richting de politiek gebruik makend van de sociale media door via dit medium de discussie aan te gaan.

10 oktober is het besluit genomen waarin werd gesteld dat de bezwaren ongegrond verklaard werden.

Op 11 september heeft de fractie van de ChristenUnie hierop vragen gesteld in verband met de vergunningverlening.

Hierin werd duidelijk gemaakt dat het college beslist over de vergunningverlening.

Op 18 december 2015 is er een raadszitting gehouden waarbij de instemming werd gevraagd voor de vergunningverlening.

 om op basis van het advies van de erfgoedcommissie het  vervangen van alle deuren door hele deuren mogelijk te maken.

De grote meerderheid stemde echter voor behoud van de boerendeuren, en de wethouder zegde onder deze druk toe dit verder uit te werken en voor 1 maart 2015 het resultaat aan de raad voor te leggen.

 

Vlak voordat de raadsvergadering plaats vond heeft Dunavie aan de raad een brief toegestuurd met een aanbod om de deuren te vervangen waarbij de bewoners kunnen kiezen tussen een hele of een boerendeur.

Dit komt grotendeels overeen met het eerder voorstel van de bewonerscommissie en sluit ook aan bij de wensen van de bewoners. 

 

 

 

 !2 februari heeft Wethouder Knape de Gemeenteraad geinformeerd en de Enquette uitslag bekend gemaakt.

13 februari hebben alle bewoners een brief van Dunavie ontvangen met het berichtdat alle deuren vervangen worden door halve deuren.

 

Klik hier voor de brief van wethouder Knape